Rettssikkerheten trues av foreslått statsbudsjett

Torsdag 12. oktober la Regjeringen frem forslag til statsbudsjett 2018. I forslaget blir de frie rettshjelptiltakene foreslått kuttet med totalt 15 millioner. For Jusshjelpa i Nord-Norge innebærer kuttet en tredjedel mindre til driften i 2018. Vi frykter konsekvensene av hva kuttet kan medføre for den målgruppen vi bistår daglig og for rettssikkerheten i Nord-Norge.

 

Dersom vi ser til Grunnloven § 98, skal alle behandles likt etter loven. Skal vernet mot forskjellsbehandling ha en realitet, kan det ikke differensieres mellom de som har råd til å få juridisk hjelp, og de som ikke har råd til det. Forslaget om kraftig kutt for de frie rettshjelptiltakene vil som en direkte konsekvens bidra til nettopp dette. Dersom ett eller flere av de frie rettshjelptiltakene må stenge dørene vil ikke de sårbare klientgruppene vi bistår få klarhet i sin rett, og følgelig ikke få noen hjelp til å hevde den. Dette vil få store konsekvenser for rettssikkerheten i Norge.

vi avhjelper et enormt rettshjelpsbehov blant de av oss som ikke har råd til advokat og ikke har krav på fri rettshjelp.

Ida Sofie Mienna Olsen, saksbehandler Jusshjelpa i Nord-Norge

Sammen med Jussbuss, Jussformidlingen i Bergen, JURK og Jusshjelpa i Midt-Norge behandlet vi totalt hele 19 200 saker i 2016. Dette innebærer at vi avhjelper et enormt rettshjelpsbehov blant de av oss som ikke har råd til advokat og ikke har krav på fri rettshjelp.

Inntektsgrensen for lovfestet fri rettshjelp har stått uendret i mange år, til tross for at lønnsveksten i Norge har vært betydelig de siste ti årene. Dersom du som enslig har skattbar brutto inntekt på over 246 000 kr per år og de øvrige vilkårene ikke er oppfylt gis det som hovedregel ikke fri rettshjelp. Inntektsgrensen er absolutt og svært mange havner over grensen med få kroner. I de tilfeller hvor vilkårene for fri rettshjelp ikke er oppfylt må personen engasjere advokat for å få juridisk bistand. De som ikke har råd til dette, har muligheten til å henvende seg til de rettshjelptiltakene som tilbyr gratis rettshjelp. Ettersom det er svært mange av oss som befinner seg i mellom disse to stolene, er det et soleklart behov for gratis juridisk bistand.

Våre klienter representerer dette mellomsjiktet. Ofte er de utsatt for en urett de ikke engang selv vet hva omfatter, og som regel er det liten hjelp å få andre steder. Det kan være studenter med dårlig råd, eldre, syke, eller klienter som sitter i fengsel. Noen kan ikke norsk, andre har problemer med å tolke den loven de er henvist til av en offentlig instans. Vi bistår blant annet klienter som ikke får utbetalt lønn av arbeidsgiver, klienter i husleietvister, og klienter i klagesaker mot NAV.

Problemene kan være mange, alvorlige og føles ofte tyngende for vedkommende. En del klienter opplever at systemet har sviktet dem, og at de ikke blir tatt på alvor. Det kan være snakk om tap av store summer eller tap av en rettighet klienten har hatt tidligere.

Jusshjelpa i Nord-Norge er også en av de få organisasjonene i Nord-Norge som bistår gratis i utlendingssaker. Utlendingsfeltet er generelt preget av avgjørelser som vil ha store konsekvenser for den det gjelder. At det i verste fall om noen år, ikke skal finnes noen med kompetanse på feltet i Nord-Norge er skremmende.

For å fortsette å gi gratis bistand til de som trenger det mest, er Jusshjelpa i Nord-Norge og de andre tiltakene helt avhengige av å få offentlige midler for å kunne fortsette vårt viktige arbeid. Jusshjelpa i Nord-Norge mottar ikke private midler og mye av vårt arbeid er basert på frivillighet. Ut ifra et samfunnsøkonomisk perspektiv, er det ingen i landet som yter rettshjelp billigere enn de frie rettshjelptiltakene gjør.

Forslaget om kutt i støtten oppleves derfor som en underkjennelse av den betydning de frie rettshjelptiltakene har for våre klienters rettssikkerhet, ettersom de ikke har mulighet til å få hjelp andre steder. Jusshjelpa i Nord-Norge håper og ber om at det foreslåtte kuttet i statsbudsjettet for 2018 forblir et forslag, og at Stortinget ser viktigheten av at rettssikkerheten til alle innbyggerne i Norge ivaretas. 

 

På vegne av Jusshjelpa i Nord-Norge
/Ida Sofie Mienna Olsen
Saksbehandler

 

Publisert på: 
16/10/2017 - 12:35
Sist endret: 
16/10/2017 - 19:05