NT-FAK: – Vi har noen utfordringer

Naturvitenskapelig fakultet (NT-fak) reagerer på kritikken som har kommet vedrørende Luftfartsfag. Her kommenterer de forholdene.

Gjennom høsten 2017 har Midnattsolposten vært i kontakt med flere uavhengige kilder fra ulike kull på luftfartsfag som forteller om et utdanningsløp hvor studentene rapporterer om mistrivsel, uansvarlige praksisforhold og dårlig læringsmiljø. Kildene ønsker å forbli anonyme i denne saken. Midnattsolposten kjenner deres identitet.

Etter at Midnattsolposten har skrevet om forholdene på luftfartsfag på Bardufoss, har fakultetsledelsen ved naturvitenskapelig fakultet blitt bedt om å kommentere saken. Kritikken som har kommet fra flere uavhengige kilder fra flere kull på Luftfartsfag omhandler både mangelfulle studiefasiliteter, trusler fra

Luftfartsfag

I 2008 graduerte de første studentene med bachelor i luftfartsfag, kjent under den offisielle tittelen ”University of Tromsø School of Aviation” (UTSA). Utdanningsløpet er per i dag fordelt mellom Tromsø og Bardufoss, hvor studentene det første året befinner seg i Tromsø og de siste to årene befinner seg på Bardufoss. 

ledelsen om sanksjoner knyttet til offentlig varsling, fabrikkering av undersøkelser som skal fange opp studenttrivsel, samt at studentene ikke har følt seg ivaretatt av Universitetet - opprinnelig sak kan leses HER

Studentene velger bistand fra upartisk instans heller enn ledelsen

Studentene på Luftfartsfag studerer to av tre år på Bardufoss. Samskipnaden har ikke oppfølgingstilbud til studentene som er desentralisert på Bardufoss, og i Studentombudets siste årlige rapport fremkommer det at alle sakene hun har fått inn fra Naturvitenskapelig fakultet, som omhandler studierelaterte saker, kommer utelukkende fra Luftfartsfag. Dette er saker som studentene selv har meldt inn til henne, hvor de har valgt å gå rundt både linjeforening og ledelse, og hvor de søker juridisk bistand på sine henvendelser fra en uavhengig part. 

På UIT - Norges Arktiske Universitet sine egne nyhetssider omtaler de Studentombudet slik: “Torill Varberg (28) skal ivareta studentenes rettigheter og sørge for at saker som angår studieforholdet deres får en forsvarlig og korrekt behandling.”

Og videre:

“Studentombudet skal være en nøytral bistandsperson, og er uavhengig både UiT, Studentparlamentet og Norges arktiske studentsamskipnad. Oppgavene til studentombudet består i hovedsak i å bistå og veilede studentene når i saker tilknyttet deres studiesituasjon.”

– Vi skal ta tak i miljøet ytterligere

Generelt uttaler ledelsen på Naturvitenskapelig fakultet, ved dekan Arne Smalås og fakultetsdirektør John Arne Opheim, dette:
– “Vi vet at på grunn av størrelsen og plasseringen langt unna resten av studiemiljøet har vi et sårbart miljø på Luftfartsfag, og vi har noen utfordringer knyttet til det. Men vi har flere instanser som skal kunne fange opp og og sikre studentene trivsel og et godt studiemiljø. Vi kjenner oss derimot ikke igjen i at studiet er dårlig organisert og at studentene får lite støtte fra UIT.”

- Hvilke utfordringer henviser dere til? 

– “Blant annet ser vi at akademiseringen blekner noe, fordi studiet i seg selv er veldig praktisk. Studentene har mye flyvning. Videre er det noe mangelfullt hva angår eksempelvis bibliotektjenester og et service-apparat fra Samskipsnaden. Vi har ikke alle velferdstilbudene på Bardufoss som man finner sentralt, på campus i Tromsø.”

- Hvilke tiltak har dere for å sikre studentvelferd da?

– “Vi har flere ganger prøvd å få til en ordning hvor Samskipsnaden skal være tilstede på Bardufoss, gjerne på en ukentlig basis, og vi jobber for å få en løsning på dette. Videre har vi flere instanser for å fange opp mistrivsel og misnøye blant studentene, blant annet studiebarometeret (NOKUT), samt at studentene har en egen linjeforening med studentrepresentant, og de har mulighet til å kontakte ledelsen, samt at studentene også årlige deltar i program-evalueringer. I tillegg er dette et strengt studie som følges med på av Luftfartstilsynet, og sikkerheten er helt sentral. Kravene til sikkerhet er noe av det strengeste man finner i Norge. For eksempel sammenlignet med profesjonsstudiet i medisin, hvor studentenes skikkethet blir vurdert i praksis, blir våre studenter vurdert hele tiden hva angår sikkerhet og skikkethet.”

- Hvordan stiller dere dere til kritikken som har kommet? 

– “Hva angår studiesituasjonen ved oppstarten i 2012 er vi kjent med at det har vært problematisk for studentene, blant annet grunnet forsinkelser, men vår oppfatning er at situasjonen er mye bedre nå for studentene. De merknadene vi likevel får tar vi på alvor.»

- Men slik det kommer frem er utfordringer knyttet til det psykososiale miljøet ikke tatt tak i på en tilfredsstillende måte, hva tenker dere om det?

– “Vi kan vedkjenne oss at det er utfordringer knyttet til at miljøet er så lite, og dermed sårbart. Vi skal ta tak i miljøet ytterligere etter at denne kritikken er kommet frem, og vi skal se på våre rutiner for varsling og ivaretakelse. Vi skal jobbe kontinuerlig med å forbedre miljøet for studentene våre.”

 

 

Publisert på: 
01/02/2018 - 16:08
Sist endret: 
05/02/2018 - 14:35