Er det grunn til å endre begrunnelser for eksamenskarakter?

Vi studenter befinner oss nå inne i den perioden vi har jobbet mot hele semesteret, eksamensperioden. For de aller fleste studenter er det et par timers eller dagers prestasjon som bedømmer vår oppnåelse i faget.

Eksamensregelverket

Lov om Universitet og høyskoler (Universitet- og høyskoleloven) er det overordnede lovverket.
Sist endret 01.08.2018

Forskrift for eksamener ved UiT reguleres lokalt av Universitetsstyret med hjemmel i loven. Sist endret 28.11.2013

Enkelte studier eller institutt kan i tillegg ha egne eksamensreglement under forskriften og loven. Eksempelvis har medisinstudiet ved UiT eget eksamensutvalg.

På ulike universitet er det ulike bestemmelser og praksis rundt eksamen. Eksamensforskrften ved UiT ble sist endret av Universitetsstyret for seks år siden. I løpet av de siste seks årene har debatten rundt begrunnelser økt ved ulike universitet, og flere har endret sin praksis. Kanskje burde vi vurdere det samme ved UiT?

Alle studenter har rett til begrunnelse for gitt karakter. Det finnes muligheter ved hvert enkelt universitet til å regulere krav fra studenten til hvor eller hvordan det bes om begrunnelse, samt formkrav til selve begrunnelsen fra sensor. Siden 2013 har stadig flere utdanningsinstitusjoner innført ordning med automatisk begrunnelse for eksamenskarakter, som ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO. Senest ved forrige semester har UiS forenklet systemet ved å legge til muligheten for anmodning om begrunnelse på Studentweb gjennom en knapp ved siden av karakter.

Argumentene mot enklere system rundt eller automatisk begrunnelse for karakter, har ved UiS vært arbeidsmengden for de vitenskapelig ansatte, motivasjonen bak begrunnelser for studentene, og hvor hensiktsmessig det er når fasit blir tilgjengelig etter eksamen. På den andre siden har argumentene for vært læringsutbyttet for studentene, samt besparelser av administrasjonskostnader. Et system som tar høyde for de ulike fagområders behov kan være ved innføring av automatisk begrunnelse for alle eksamener i samfunnsvitenskapelige fag, mens det fastsettes krav om tilgjengeliggjøring av fasit på eksamen i de naturvitenskapelige fagene. 

Det kan likevel stilles spørsmålstegn til om alle studenter føler at dagens regelverk rundt begrunnelsens innhold er tilstrekkelig for konstruktive og meningsfylte tilbakemeldinger for økt læring.

Julia Wong

Et annet sentralt tema er selve begrunnelsen. Hverken loven eller forskriften regulerer begrunnelsens innhold, form eller omfang. Dette finnes det rom for i eksamensforskriften. I eksamensforskriftens § 45 står det tydelig at begrunnelsen skal gjøre rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen, og for bedømmelsen av kandidatenes prestasjon. Det kan likevel stilles spørsmålstegn til om alle studenter føler at dagens regelverk rundt begrunnelsens innhold er tilstrekkelig for konstruktive og meningsfylte tilbakemeldinger for økt læring.

Første skritt på veien vil være å kartlegge hvordan studentene våre opplever eksamen og selve systemet rundt. Som ny studentrepresentant i Universitetsstyret fra neste semester tar jeg gjerne imot alle innspill, gjennom en kaffe eller mail. Enten det måtte være rundt eksamensregelverket eller andre saker som gjelder oss studenter.

Julia Wong er valg inn i universitetsstyret for perioden 2019-2020 og er vara til Stortinget for Arbeiderpartiet.

Publisert på: 
25/05/2019 - 13:05
Sist endret: 
25/05/2019 - 13:07