Fra flyskolen på Bardufoss. Foto: Morten Tokerud

– Gjennom­gående dårlig organisering og lite støtte fra UiT

Flyskolen ved UiT skulle i utgangspunktet være en historie med skyhøye drømmer for fremtidens piloter, finansiert av staten. Midnattsolposten har tidligere skrevet om manglende organisering ved Luftfartsfag. Denne gangen forteller en tidligere ansatt om arbeidsforhold preget av trakassering, mobbing og dårlig ledelse.

Luftfartsfag

Gjennom høsten 2017 har Midnattsolposten vært i kontakt med flere uavhengige kilder fra ulike kull på luftfartsfag som forteller om et utdanningsløp hvor studentene rapporterer om mistrivsel, uansvarlige praksisforhold og dårlig læringsmiljø. Kildene ønsker å forbli anonyme i denne saken. Midnattsolposten kjenner deres identitet.

Da saken ble lagt ut var det ikke kommet tilsvar fra Naturvitenskapelig fakultet. Dette kom to dager etter publisering, og ligger vedlagt saken. 

Høsten 2010 ble det utlyst tre stillinger som flyinstruktører ved TFHS, under UiT - Norges arktiske universitet. Morten Tokerud var en av søkerne. Han fikk jobben, og bare fem dager etter jobbtilbudet var oppstartdato satt i Sverige.

1. mars 2011 startet han opp, med informasjon om at Bardufoss skulle klargjøres for å ta opp studenter på Bardufoss, studiet som nå er kjent som Luftfartsfag ved UiT.

Arbeidshverdagen til Tokerud ble vanskelig.

– Ljungbyhed ligger landlig til. Det ble raskt klart at det ikke var noen god organisering der for oss. Det var et vanskelig arbeidsmiljømessig, økonomisk og psykisk, forteller Tokerud.

Tokerud påstår at det ikke fantes noen avtaler om hjemreise, kost eller overtidskompensasjon, da arbeidsdagen i Sverige er lengre enn den norske arbeidsdagen. De ansatte prøvde lenge å avklare dette, uten suksess. Midnattsolposten finner heller ingen dokumenter som viser at de har vunnet gjennom med sine spørsmål og ønsker om avklaring.

– Jeg måtte låne mine egne penger til de andre ansatte, og jeg betalte av egen lomme for å tilbringe 36 timer hjemme. Distansen mellom Oslo og Ljungbyhed er over 1000 kilometer. Det kostet. Kontakt med familie og nettverk ble svekket for oss alle. Det var en belastende situasjon, og tilstedeværelsen var preget av søvnløshet, nervøsitet og utfordringer knyttet til å være langt unna. Manglende kontakt med foresatte ved UiT og NT-fak, samt en katastrofal økonomi påvirket også, forteller Tokerud.

Det gikk som det måtte gå. Det sa stopp.

Ikke “fit for flight”

I mai 2011 rapporterte de ansatte til skolesjefen ved TFHS at de ikke var “fit for flight” i henhold til luftfartsloven sin definisjon av tilstanden «not fit for flight».

Dette er en tilstand hvor pilotene tviler på egen helse og skikkethet for å fly, enten fysisk eller psykisk, og pilotene er pliktig til å rapportere om dette i henhold til luftfartsloven.

De ansatte ble umiddelbart satt på bakken av skolesjefen i Sverige, og ble erklært at de ikke var “fit for flight”.

Midnattsolposten har fått innsyn i et brev fra Naturvitenskapelig fakultet (NT-fak), som viser til de ansattes meddelelse om at de ikke er “fit for flight”. Det fremkommer i brevet at med utgangspunkt i en samlet vurdering ved NT-fak, får Tokerud en advarsel.

– Vi fikk en skriftlig advarsel om at vi hadde brutt arbeidskontrakten, men arbeidskontrakten vår inneholdt ikke henvisninger til luftfartsloven, som vi må forholde oss til. Ansettelsesdokumentene var ikke kompatible med stillingen vår, forteller Tokerud.

Fakultetet ber om et møte med Tokerud. Møteinnkallelsen kom to dager i forkant av møtet.

– Det var ikke mulig å komme seg til Bardufoss på så kort varsel, sier Tokerud.

– Vi ble ikke hørt

Vinteren med årsskifte mellom 2011 og 2012 var de ansatte i sin siste periode i Sverige. I ansettelsesbrevet de hadde fått stod det ikke noe om arbeid i Sverige i 2012, men de ansatte ble likevel beordret ned etter nyttår i 2012.

– Bakgrunnen for dette var at UiT enda ikke hadde en skoletillatelse fra Luftfartstilsynet til å drifte flyskole på Bardufoss. Nye kull ble derfor sendt ned til Sverige, noe som førte til at vi igjen ble kommandert til Sverige, også denne gangen uten avtale. Vår avtale var fra 2011, sier Tokerud.

I dette tidsrommet skulle UiT også utarbeide en Operation Manual (OM) til flyskolen på Bardufoss, basert på kjøpt rådata fra TFHS i Sverige.

Tokerud forteller at det ikke var noen ved Bardufoss eller UiT som hadde kompetanse til å skrive manualen, og dermed ble navnet på manualverket bare skiftet fra TFHS til UTSA. Han påstår at ikke engang navnene på flyplassene som inngikk i treningsprogrammet var byttet ut.

Følgelig avviste Luftfartstilsynet manualverket.

– UiT må ha et godkjent manualverk for å kunne drifte flyskolen på Bardufoss. Dette er et omfattende bokverk. Alt skal dokumenteres og beskrives for å kunne gi en adekvat pilotopplæring i henhold til EASA i Brüssel. Arbeidet med å utforme bokverket måtte startes på nytt igjen. Ryktene sier at store summer var tapt, sier Tokerud.

I mellomtiden var en ny ledelse på plass på Bardufoss, og flyskolen på Bardufoss begynte å ta form.

– “Dette skrives i stor bekymring”

I første kvartal av 2013 blir hovedtillitsvalgt i NTL, Torill Nustad, kontaktet av Morten Tokerud. Han har da vært på Bardufoss i en lengre periode og tar kontakt vedrørende bekymringer angående flyskolen, som er preget av det han mener er “inkompetanse, dårlig ledelse, problematisk turnus og manglende sikkerhet ved flygning”. Tokerud avslutter brevet med at brevet er skrevet i fortvilelse:

“Det virker dessverre ikke som noen med makt og myndighet ved UiT/ISS ser hva som er i ferd med å skje. En unik og enestående mulighet kan forsvinne på grunn av inkompetanse. Det er blitt brukt mange titalls millioner av skattebetalernes penger på dette prosjektet. IKKE la det være bortkastet”.

Som en konsekvens av varslingen blir Tokeruds leder innkalt til et møte med fagforeningen, noe som fremkommer i et brev fra leder til Tokerud. Midnattsolposten har fått innsyn i brevet.

Leder uttrykker misnøye for at de ansatte har tatt kontakt med fagforeningen. Ordlyden i brevet er som følger:

“Først og fremst hadde jeg ærlig talt forventet å bli kontaktet før en springer til mor og gråter”.

I april sender leder en ny mail til Tokerud om at det skal gjennomføres en konfidensiell medarbeidersamtale.

– Dette skjedde aldri. Jeg har hatt én medarbeidersamtale på fem år, sier Tokerud i fortvilelse.

Fra og med 2015 blir det mindre og mindre arbeid på Tokerud, og dette skal bli året Tokerud bestemmer seg for å avslutte sitt arbeidsforhold ved UTSA. Tokerud hadde sertifisering til å fly som instruktør både på én- og to-motorsfly i instrumentforhold, men ble plassert til å fly grunnleggende visuell flygning, simulatoren og teoretisk undervisning.

– Jeg er rett og slett mobbet ut av arbeidsplassen ved å suksessivt bli fratatt arbeidsoppgaver, og satt til oppgaver jeg ikke kan utføre. Jeg hadde for eksempel ikke kompetanse til å undervise teoretisk, da jeg ikke har pedagogisk erfaring og tok fagene i en annen tidsalder. Jeg er flyinstruktør, ikke en teoretisk underviser, presiserer Tokerud.

Måtte selv betale for flyprøver

Han forteller videre at flygning er en ferdighet som må holdes ved like, og at det finnes utløpsdatoer for rettigheter til flyvning. Dersom disse rettighetene har gått ut, er det nødvendig med vedlikeholdstrening for å ta nye flyprøver. Dette koster.

– Etterhvert måtte jeg ta nye prøver. Jeg hadde alle rettighetene, men fikk ikke praktisert disse. Derfor måtte jeg ta en ny flyprøve som arbeidsgiver i utgangspunktet skulle dekke. Dette ble først avslått av ledelsen. Jeg endte opp med å selv betale for fornyelse av rettighetene, men også denne regningen ble avslått. Først når jeg igjen engasjerte fagforeningen ble dette dekket. Det føltes som vi jobbet i en konstant motbakke på alle mulige plan, sier Tokerud.

Situasjonen nå

Historien om Norges eneste statlig finansierte pilotutdanning bærer preg av vanskelighetene ved å starte opp en ny luftfartsskole.

Dette bekreftes også av Torill Nustad, som fortsatt er representant for fagforeningen.

– Ja, det var mye turbulent i forbindelse med starten av UTSA i Sverige, og i perioden etterpå ved oppbygningen på Bardufoss. Mye av det som har vært er rettet opp i og fungerer greit den dag i dag. Det er selvfølgelig småsaker vi som fagforening må håndtere nå også, men vi har ikke noe spesielt problem med UTSA i dag.

På spørsmål om hvorvidt Tokerud sin sak er oppklart eller om dette fortsatt er problematikk på UTSA sier Nustad følgende:

– Vi ønsker ikke å uttale oss på konkrete saker, men generelt synes vi det er litt dumt å ta opp gamle saker. I så fall ønsker vi å henvise til de som er ansatt på UTSA per dags dato.

Midnattsolposten har forsøkt å kartlegge situasjonen per dags dato, og har prøvd å innhente utdypende kommentarer fra nåværende ansatte. Ingen av de Midnattsolposten har vært i kontakt med har ønsket å kommentere saken. Vi får beskjed om at de ansatte ikke har lov til å uttale seg til media.

To dager etter første publisering får Midnattsolposten svar hos Arne O. Smalås, dekan for fakultet for naurvitenskap og teknologi: 

UiT Norges arktiske universitet startet sin pilotutdanning – University of Tromsø School of Aviation (UTSA) – for ti år siden, med opptak av de første studentene høsten 2008. Studiet er Norges eneste offentlig finansierte trafikkflygerutdanning, og gir i tillegg til et CPL-sertifikat en bachelorgrad. Utdanningen er skreddersydd i samarbeid med bransjen, og plasseringen i Nord-Norge gir studentene en unik flyopplæring i arktiske forhold.  Siden oppstarten i 2008 har flyskolen uteksaminert 135 trafikkflygere til et marked som har et stort behov for piloter. De store kommersielle aktørene i Norge er sentrale avtagere av våre kandidater og gir meget gode tilbakemeldinger på det arbeidet som gjøres ved flygerutdanningen. 

I en artikkel som nylig ble publisert av studentavisa Midnattsolposten uttaler en tidligere ansatt ved UTSA seg negativt om forhold som går tilbake til 2011. Vi kjenner oss ikke igjen i disse beskrivelsene, som for øvrig omhandler personalsaker vi ikke kan kommentere, og som for lengst er avsluttet. Etablering og oppstart av flyskolen var et stort og krevende prosjekt for alle involverte. Mye skulle på plass av materiell og formelle godkjenninger fra myndighetene, og det skulle rekrutteres kvalifisert personell til mange funksjoner. Det oppstod på et tidspunkt forsinkelser som måtte håndteres for å gi studentene et best mulig tilbud. Situasjonen var krevende, og takket være stor innsats fra alle involverte og bistand fra gode kollegaer ved Trafikflyghögskolan (TFHS) i Ljungbyhed i Sverige ble utfordringene løst underveis. I dag har vi en velfungerende trafikkflygerutdanning som er godt organisert, med dedikerte og dyktige ansatte og studenter på Bardufoss. Vi er stolt og ydmyk over mottakelsen i markedet og at våre kandidater er svært ettertraktet. Et godt studie- og arbeidsmiljø er pilaren for vår virksomhet, og det arbeides systematisk og kontinuerlig med å forbedre alle ledd i virksomheten.

I den nylig publiserte artikkelen hevder Midnattsolposten at de ansatte ved UTSA ikke får lov til å uttale seg til media. Dette stemmer overhodet ikke. Vi er kjent med at noen ansatte har blitt kontaktet av Midnattsolposten, som ville forhøre seg om forholdene ved UTSA og ga de ansatte tilbudet om å uttale seg anonymt. Dette har av flere blitt opplevd som ubehagelig, og de har derfor henvist journalisten til ledelsen. Ingen ansatte ved UiT har noen form for munnkurv, og det gjelder selvfølgelig også medarbeidere ved UTSA

Vi markerer vårt tiårsjubileum på Bardufoss 22. juni, og da skal vi også feire et nytt kull med ferdig utdannede piloter. Som øverste leder for fakultetet som har ansvar for UTSA, er jeg stolt av hva vi har oppnådd og formidler gjerne og ofte at pilotutdannelsen ved UiT er en suksess.”

Publisert på: 
06/06/2018 - 12:54
Sist endret: 
01/10/2018 - 15:04